Verksamhetsbeskrivning

Kicki Waller var en av de många kvinnor som 1989 avled i bröstcancer. Hon blev 41 år. För anhöriga och vänner som följde hennes kamp mot sjukdomen blev detta en uppskakande händelse. Det blev tydligt för dem att inte endast de medicinska behandlingsmöjligheterna var otillräckliga för att bromsa sjukdomen utan att även den del av vården som hade att göra med omvårdnad, smärtlindring och livskvalitet borde kunna förbättras.

Verka för förbättrad vård

Efter Kicki Wallers död bildades 1989 en fond i hennes namn. Målsättningen med fonden är att med insamlade medel verka för en förbättrad vård för bröstcancerpatienter. Varje år anordnar fonden en konferens för läkare med särskilt ansvar för vården av dessa patienter. Läkare från hela landet ges möjlighet att delta och att vid konferensen diskutera hur bröstcancervården kan förbättras. Många internationellt kända läkare/forskare har deltagit. Deltagarna representerar såväl stora som små sjukhus från hela landet. Mötena är mycket uppskattade och många är återkommande deltagare. Inriktningen är att sprida information om de behandlingsmöjligheter som finns och informera om den fortlöpande utveckling som sker vad gäller behandling, symtomlindring och omvårdnad. Fondens verksamhet skal i största möjliga utsträckning utgå ifrån den enskilda patientens behov.

De årliga mötena/läkarkonferenserna har förlagts till Åre vilket har varit positivt bland annat mot bakgrund av familjen Wallers starka anknytning dit. Familjen var under lång tid verksam inom hotellnäringen i Åre.

Det kanske viktigaste resultatet av fondens verksamhet är att mötena har skapat ett landsomfattande nätverk med personer verksamma inom bröstcancervården.

Kunskapsspridning viktigt mål

Betydelsen av fondens verksamhet avspeglas framför allt inom fyra områden: spridning av ny kunskap, initierandet av nya behandlingsstudier, förbättrat nationellt samarbete samt kvalitetsförbättring av bröstcancervården.

Kunskapsspridning är ett viktigt mål för verksamheten. Detta uppnås genom föredrag som ges av inbjudna föreläsare/forskare samt deltagarna. Referat från internationella möten, forskningsdata och erfarenheter av kvalitetsarbete redovisas på mötena.

Det finns ett stort och fortlöpande behov av att utvärdera nya behandlingsstrategier innan dessa införs som rutin inom vården. Flera nationella studier har initierats av deltagarna på den årliga konferensen.

Skapa nätverk

Det kanske viktigaste resultatet av fondens verksamhet är att mötena har skapat ett landsomfattande nätverk med personer verksamma inom bröstcancervården Detta är särskilt viktigt inom ett område som är så spridd och omfattande som bröstcancer. Genom det nätverk som bildats har ämnesområdets betydelse poängterats. Det har tidigare inte funnits någon landsomfattande intresseförening för bröstcancerfrågor på professionell nivå, men på initiativ av mötesdeltagarna har Svensk Förening för Bröstkirurgi bildats som ingår som en sektion inom Svensk Kirurgisk Förening.

Frågor relaterade till kvalitet och kvalitetssäkring inom bröstcancervården diskuteras fortlöpande och flera nationella dokument för detta har tagits fram.

Många bidragsgivare

Fonden är ideell. Kostnaden för verksamheten avser uteslutande direkta kostnader för den årliga konferensen. Under den tid som fonden verkat har ett stort antal organisationer, företag och privatpersoner lämnat bidrag. Även lokala företag och privatpersoner i Åre har stöttat mötesverksamheten. Kursdeltagarnas resor och
tjänstledighet bekostas av respektive arbetsgivare. Boendet i Åre under konferensen sker huvudsakligen genom att privatpersoner upplåter husrum för deltagarna. Ett lokalt nätverk av kvinnliga företagare, Åres Döttrar, lämnar regelbundet bidrag.

Under årens lopp har deltagarnas arbetsgivare, privatpersoner och stiftelser/företag/organisationer vardera lämnat bidrag motsvarande cirka 1/3 av kostnaderna.

Styrelsen anser att fondens verksamhet med de årliga konferenserna uppfyller alla etiska regler som finns för finansiellt stöd av medicinsk utbildningsverksamhet. Detta ställningstagande bygger på följande omständigheter:

  1. Fonden har inget kommersiellt intresse,
  2. Finansieringen sker genom tre tämligen lika stora finansieringskällor: deltagarnas arbetsgivare, privatpersoner och stiftelser/organisationer, samt
  3. Mötesplatsen Åre har sin bakgrund till familjen Wallers koppling till orten och det starka stöd som ges av privatpersoner/företag i Åre.

Fonden har sedan 1990 varje år anordnat en konferens och har ambitionen att fortsätta verksamheten på likartat sätt framgent.