Stadgar

Stadgar för Stiftelsen Kicki Wallers Minnesfond

§ 1
Stiftelsens namn är Stiftelsen Kicki Wallers Minnesfond. Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.

§2
Stiftelsens ändamål är att förbättra prognosen för bröstcancerpatienter i Sverige till högsta internationella standard genom att påverka insatser vad gäller omvårdnad och etik, behandlingsmetoder, forskning, erfarenhetsutbyte och rutiner inom vården och därigenom skapa förutsättningar för nationell standard inom bröstcancervård utifrån patientens egna behov. Stiftelsens ändamål ska tillgodoses främst genom en årlig läkarkonferens, ett levande nätverk och aktiva presskontakter med media.

§ 3
Styrelsen får lämna ekonomiska bidrag till aktiviteter som styrelsen bedömer främjar i § 2 angivna ändamålet. Styrelsen äger rätt att fritt placera stiftelsens kapital i den mån i § 2 angivna ändamål härigenom gynnas.

§ 4
Stiftelsens styrelse svarar för att föreskrifterna i stiftelseförordnandet följs. Styrelsen antar arbetsordning för verksamheten. Styrelsen beslutar och ansvarar i frågor som rör ekonomi, administration och förvaltning samt representerar stiftelsen vid avtal med tredje man och gentemot myndigheter.

§ 5
Styrelsen skall bestå av minst tre ledamöter. Styrelsen förnyar sig själv, varvid gäller att endast personer som bejakar stiftelsens ändamål kan utses till styrelseledamot.

§ 6
Styrelsen väljer en ordförande. Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs. Styrelsen skall sammankallas också om annan styrelseledamot begär det.

§ 7
Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Enighet i beslut bör eftersträvas.

§ 8
Över styrelsens beslut skall protokoll föras.

§ 9
Stiftelsen företräds av styrelsen i sin helhet. Stiftelsens styrelseordförande samt den ledamot som valts till kassör tecknar stiftelsen var för sig.

§ 10
En styrelseledamot får inte handlägga frågor som rör avtal mellan denne eller någon närstående stiftelse.

§ 11
Arvoden till styrelseledamöterna ska inte utgå.

§ 12
Stiftelsen får inte lämna penninglån till eller ställa säkerhet till förmån för styrelseledamöter eller andra i stiftelselagen angivna personer.

§ 13
Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar skada för stiftelsen då denne fullgör sitt uppdrag, skall denne ersätta skadan.

§ 14
Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 15
Styrelsen ansvarar för att stiftelsen fullgör sin bokföringsskyldighet enligt stiftelselagen.

§ 16
Stiftelsens räkenskaper skall granskas av en av styrelsen utsedd kvalificerad revisor.

§ 17
Årsredovisningen skall lämnas till revisorn senast fem månader efter räkenskapsårets utgång.

§ 18
Styrelsen skall ge revisorn tillfälle att verkställa granskningen i den omfattning som denne finner behövligt samt lämna de upplysningar och den hjälp som revisorn begär.

§ 19
Revisorn skall senast fem och en halv månad efter räkenskapsårets utgång avge revisionsberättelse rörande sin granskning.

§ 20
För ändring av dessa stadgar fordras beslut vid två på varandra följande styrelsesammanträden med minst fjorton dagars mellanrum, till vilka ledamöterna skriftligen skall ha kallats minst en vecka före sammanträdesdatum med angivande av ändringsfrågan.
Ändamålsbestämmelserna ( § 2), bestämmelsen om stiftelsens upplösning (§ 21) samt innehållet i denna paragraf (§ 20) får ej ändras.

(Vid ändring av stadgarna måste vidare beaktas att innehållet i 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 §§ helt eller delvis motsvaras av tvingande bestämmelser i stiftelselagen).

§ 21
Om stiftelsens verksamhet upphör, vilket får beslutas i samma ordning som stadgeändring, skall dess tillgångar enligt styrelsens bedömande disponeras i enlighet med ändamålsparagrafen ( § 2 ).