Integritetspolicy för personuppgifter

Med dina personuppgifter menar vi de uppgifter vi samlar in och sparar om dig; namn, e-mailadress och i vissa fall telefonnummer. Dessa uppgifter sparar vi för att dels kunna besvara frågor och dels för att hantera deltagande i årsmöten.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Dina uppgifter kommer att sparas så länge du deltar på våra årsmöten.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att sälja dina personuppgifter vidare till tredje part för direktmarknadsföring och vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES.

Personuppgiftsansvarig är Catharina Ihre Lundgren. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.