Kicki Waller-möten

2014

Ett ämnesområde under mötet var livskvaliteten och psykosociala aspekter hos bröstcancerpatienter.

Helena Sackey, bröstkirurg vid Bröst- och endokrinkirurgiska kliniken, Karolinska Institutet, Solna, presenterade sin avhandling, vars första del handlar om livskvalitet, kroppsuppfattning, ångest och depression hos patienter med duktal cancer in situ.

Studien omfattade 162 kvinnor och visade att kvinnorna i genomsnitt hade god livskvalitet, likvärdig med normalpopulationen. De kvinnor som genomgått mastektomi och primär rekonstruktion hade dock en sämre kroppsuppfattning än de kvinnor som inte hade genomgått dessa operationer.

Yvonne Brandberg, psykolog vid Institutionen för onkologi och patologi, Karolinska Institutet, Solna, berättade om de psykosociala aspekterna av att leva med spridd bröstcancer. Helen Svensson, sjuksköterska Onkologiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg genomförde, med Yvonne Brandberg som handledare, djupintervjuer med 20 kvinnor.

Intervjuerna gjordes med kvinnor som fått besked om att prognosen för deras spridda bröstcancer hade försämrats. Majoriteten var inte förvånade, utan hade känt på sig att de skulle få ett negativt besked, och många uttryckte att de förstod och accepterade situationen. De beskrev många olika reaktioner, som besvikelse och rädsla, dödsångest, sömnsvårigheter, oro och förvirring. Oron kretsade ofta kring hur deras familjer skulle klara sig och de kände sorg inför att lämna sina barn.

Många av kvinnorna upplevde ändå hopp om nya läkemedel och att forskning skulle kunna komma dem till hjälp.